Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 06.01.2020 19:51:41 

hasiči Svoboda nad Úpou

Pro občany
Kliknutím na nadpis budete přesměrováni na daný článek
 
1 - Problematika rozdělávání ohňů
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Problematika rozdělávání otevřených ohňů a vypalování staré trávy
 
        V současné době relativně teplého slunečného počasí je aktuální nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se geometrickou řadou množí počty požárů, způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy a zakládání ohňů. Proto je namístě upozornit veřejnost na některé skutečnosti s touto problematikou spojené. Přírodním prostředím se rozumí veškerá nezastavěná plocha, kde je přirozená i kulturní vegetace. K  požárům dochází zejména v lesním a travním porostu, na zemědělských plochách, v lesích, volných skladovacích plochách a na skládkách odpadu.  Tato oblast je ošetřena v rámci legislativy několika zákony.
 
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti požární ochrany je nutné přednostně upozornit na zákon číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který v §5 odst. 2 zakazuje  právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při  spalování   hořlavých  látek  na  volném prostranství jsou  tyto osoby povinny, se zřetelem  na rozsah této  činnosti, stanovit  opatření   proti  vzniku  a   šíření  požáru.  Spalování hořlavých  látek   na  volném  prostranství   včetně  navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,  který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,  popřípadě může takovou  činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí například  zákon  č.  449/2001  Sb.,  o  myslivosti,  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně  a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších  předpisů,  zákon  č.  185/2001   Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů  (zákon  o  ochraně ovzduší),  ve  znění   pozdějších předpisů, nejsou tímto dotčena.
 
 
V zákoně o požární ochraně je rovněž pamatováno na běžného občana (fyzickou osobu). V §17, odst. 1, písm. a) je stanovena fyzickým osobám povinnost počínat si  tak, aby nedocházelo ke  vzniku požáru, zejména při používání   tepelných,   elektrických,   plynových   a   jiných   spotřebičů a komínů, při  skladování a používání hořlavých nebo  požárně nebezpečných látek, manipulaci  s nimi nebo s otevřeným  ohněm či jiným zdrojem zapálení a v odst. 2, písm. f) se fyzickým osobám zakazuje provádět vypalování porostu. Jestliže je v nějakém předpise stanovena povinnost buďte si jisti, že existuje i sankce za neplnění této povinnosti. Pro fyzické osoby v této oblasti platí, že přestupku na úseku požární ochrany ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 zákona o požární ochraně se dopustí ten, kdo podle písmene:
 
 a)   poruší  příkazy  nebo  zákazy  týkající  se  požární ochrany na označených místech
 l)    nedodrží  zásady požární  bezpečnosti při  používání otevřeného ohně  nebo jiného   zdroje   zapálení
 
 r)    způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin
 
 s)    vypaluje porosty
 
 
          Za přestupek podle  odstavce 1 písm. a) až  d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za  přestupek podle odstavce 1 písm. e) až  l) pokutu  do  20 000 Kč  a  za  přestupek  podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do výše 25 000,- Kč.
 
      Právnické a podnikající fyzické osoby se v případě nezabezpečeného pálení dopouští správního deliktu ve smyslu ustanovení § 76 zákona odst. 2  písm. n) o požární ochraně tím, že vypalují  porosty nebo  neoznámí spalování  hořlavých látek  na  volném prostranství orgánu  státního požárního dozoru, případně  nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru
 
V tomto případě může Hasičský  záchranný   sbor  kraje  při   výkonu  státního požárního  dozoru  uložit pokutu  až do  500 000,- Kč právnické osobě  nebo podnikající  fyzické osobě,  která porušila  povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 
          V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání ohňů v přírodě, na skládkách a vypalování trávy řešena rovněž Nařízením hejtmana Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. V tomto předpise najdou občané i firmy požadavky a podmínky, které je nutné splnit a zabezpečit například v období sucha, v období sklizně, skladování pícnin, obilovin a slámy, při vypalování křovin, trav, plevele, suchého rákosu, pálení slámy na polích, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích.   Zde je nutné podotknout, že dobou zvýšeného nebezpečí požáru se kromě období mimořádných klimatických podmínek, sklizně a skladování pícnin a obilovin rozumí také časový úsek od rozdělání ohně ve volné přírodě do jeho úplné likvidace. Počátek a konec období mimořádných klimatických podmínek vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje. Tento článek si neklade za cíl, a ani nemůže podat vyčerpávající komentář k celé problematice, proto se úzce zaměříme zejména na oblast rozdělávání otevřených ohňů.
Důležitou skutečností, na kterou je nutné osoby rozdělávající otevřené ohně upozornit, je celoroční zákaz vypalovat křoviny, trávu, plevel, suchý rákos, pálení sena, slámy a plevele v řádcích nebo plošně na polích, pálení průmyslových odpadů.
 
        Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že :
 
 1. pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
 2. na  místě  pálení  musí  být  k  dispozici  hasební  prostředky v množství  přiměřeném  rozsahu  pálení  (voda,  lopaty, hasicí přístroje, tlumice apod.),
 3. ohniště je  možno zřizovat jen v  bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení  pálení musí být oheň uhašen  a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
 4. pálení je možné provádět jen za bezvětří,
 5. právnické a podnikající fyzické  osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření   požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru  kraje.
 
      Pro  rozdělávání  ohňů  v  přírodním  prostředí  se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti :
 
 1. při  manipulaci s  otevřeným ohněm  jsou fyzické  osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru;
 2. při  rozdělávání  ohňů  v  přírodě  jsou  fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
  a) místo pro  rozdělávání ohně musí být  izolováno od hořlavých látek,
  b) oheň smí rozdělávat pouze osoba  starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby,
  c) oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
  d) oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí,  strniště, sena, vysoké suché trávy,
  e) ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
  f)  oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;
 3. rozdělávání  ohně ve  veřejných tábořištích,  kempech, dětských táborech apod.  je možné pouze na  určených místech. Tato místa  musí  určit  právnická  osoba  nebo  podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše uvedených objektech.
 
    Podmínky požární bezpečnosti při pálení zbytků po lesní těžbě :
   
      Pro  pálení zbytků  po lesní  těžbě (ruční  i strojní  pálení klestu) se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
 1. místo pálení zbytků určuje příslušný lesní zaměstnanec,
 2. místo pálení zbytků musí být zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic apod.
 3. ohniště nesmí  mít větší průměr  než 6 metrů  a kolem vnějšího okraje ohniště musí  být vytvořen pás o šířce  min. 1,5 metru, který je zbaven veškerého hořlavého materiálu  a je okopán na minerální zeminu. Tento pás musí být  udržován čistý po celou  dobu pálení a dále po jeho skončení. Výška pálení zbytků nesmí přesáhnout 2 metry,
 4. v prostoru pálení zbytků mohou být max. 4 ohniště, jeden zaměstnanec může mít  dohled nad  max. 2  ohništi, v prostoru  pálení musí být  min. 2 zaměstnanci a po dobu pálení se nesmí z místa  vzdalovat, jednotlivá ohniště musí být od lesa vzdálena min. 20 metrů a od sebe 6,5 metru. Pokud vzniklá situace neumožňuje dodržet min. vzdálenost 20  metrů od lesa, je třeba takovou situaci řešit zpřísněnými bezpečnostními opatřeními,
 5. silnější  zbytky musí být rozřezáním upraveny tak, aby nepřesahovaly průměr ohniště, tj. max. na délku 6 metrů,
 6. pálení  zbytků  provádí  pouze  osoby  starší  18 let, tělesně a duševně  způsobilé   tuto  činnost  vykonávat   a  musí  být  prokazatelně  seznámeny  s  technicko-organizačními opatřeními pro pálení zbytků,
 7. při pálení  zbytků musí být ustanovena  požární hlídka v počtu 1+1,  tato hlídka  může být  ustanovena ze  zaměstnanců, kteří provádí  pálení, před  prováděním pálení  musí členové požární hlídky absolvovat  odbornou přípravu. V  nočních hodinách může být požární hlídka tvořena pouze jedním zaměstnancem, který bude disponovat prostředky pro přivolání pomoci (např. mobilní telefon apod.),
 8. musí být zajištěna možnost přivolání požárních jednotek, na místě pálení musí být k dispozici výpis z požárního poplachového plánu pro obec, v jejímž katastru se místo pálení nachází,
 9. na  místě pálení  musí být  k dispozici  "požární voda"  (sudy naplněné  vodou, vědra na vodu apod.), přenosné hasicí přístroje a další prostředky určené k lokalizaci a likvidaci požáru (lopaty, tlumice, hrábě apod.),
10. právnické  a  podnikající  fyzické  osoby  jsou povinny pálení klestu,  včetně navrhovaných  opatření, předem  oznámit územně   příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.
 
  !!  Hlášení o pálení musí obsahovat: !!
 
 1. datum a čas pálení,
 2. druh spalované látky,
 3. přesná  lokalita místa  pálení (les,  pole, katastrální  území, místní název),
 4. zajištění  asistence  při  pálení  (požární  hlídka,  popřípadě požární jednotka s technikou),
 5. jakým  způsobem  a  v  jakém  rozsahu  jsou  zajištěny  hasební prostředky a hasební látka,
 6. jakým způsobem je zajištěno přivolání požárních jednotek,
 7. uvedení nejkratších a nejvhodnějších příjezdových cest, orientační body při cestě, nejbližší vodní zdroj,
 8. jméno a číslo telefonu osoby odpovědné za pálení,
 9. případné další doplňující údaje v souvislosti s místními podmínkami.
 
        Nařízením hejtmana Královéhradeckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obdržely  místně příslušné obecní a městské úřady v minulých letech a tam by běžnému občanu měly být k dispozici. V pravomoci  obce či města je rovněž možnost upravit si problematiku pálení, vypalování a spalování odpadu samostatnou obecní vyhláškou.
Všeobecně lze tedy na závěr říci, že plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně, spalování přírodního odpadu je možné po splnění požadavků uvedených ve výše citovaných zákonech a nařízeních. Na základě zkušeností doporučují hasiči osobám, které se chystají pálení provádět, ohlásit tuto činnost na místně příslušné Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. V rámci Královéhradeckého kraje je to Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje.
 
Telefonní číslo na operační středisko v Trutnově                         950 525 400
 
Telefonní číslo na operační středisko v Hradci Králové                 950 530 100
 
Telefonní číslo na operační středisko v Jičíně                               950 510 300
 
Telefonní číslo na operační středisko v Rychnově nad Kněžnou   950 520 600
 
 
Tímto způsobem lze předejít řadě nepříjemností a zbytečným výjezdům velkého množství mobilní techniky.
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                Nahoru
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Podmínky při provozu komínů platné od roku 2011

Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupilo v účinnost 1. ledna 2011 a nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále zde bylo upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírnily požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dříve byla povinnost komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, provádět čištění, popřípadě kontrolu, 6x ročně, dnes, podle nového nařízení stačí čistit pouze 3x ročně.

Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, jsou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze 1x ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dříve bylo třeba u výkonů do 50 kW provádět kontroly 2x ročně a u výkonů nad 50 kW 4x ročně.

V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ve vztahu ke komínům:

ČIŠTĚNÍ - to si každý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW může provádět sám. Dle nového nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.

KONTROLA SPALINOVÉ CESTY, tj. KOMÍNU - tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.

Novela byla schválena proto, že stávající vyhláška č. 111 z roku 1981 je podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné. Komíny by se rovněž mohly častěji čistit svépomocí, čímž poklesnou náklady na jejich čištění až na čtvrtinu původní ceny.

 

Úplné nařízení vlády č. 91/2010Sb.    Zde

 
                                                                                                                                                                           Nahoru
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                    Význam akustických zvuků sirén
 
 1.  Všeobecná výstraha
                                                                   
 
*  Kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca. 3min. intervalech
*  Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku
*  Po akustickém tónu sirény bude bezprostředně následovat tísňová informace nebo tísňová informace prostřednictvím     hromadných sdělovacích prostředků (celorepublikové, regionální, místní) pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události (povodně, válečný, chemický či jiný útok ..........)
*  Zvuk sirény vyjadřující varovný signál "VŠEOBECNÁ V7STRAHA" znamená vždy nějaké nebezpečí
Je nutné se UKRÝT nebo OPUSTIT ohrožený prostor (EVAKUOVAT) a dodržovat stanovená opatření !!!
 
 
 
 
                                                             
 
2.  Požární poplach
                                                                   
 
*  Přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty
*  Určeno pro hasiče, pro vyhlášení poplachu např. při požáru, autonehodě .........
 
 
 
 
 
3.  Zkouška sirén
                                                                 
 
*  Nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund
*  Zpravidla se provádí každou 1.středu v měsíci ve 12 hodin
 
 
 
                                                                                                                                                                          Nahoru
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                                                                                                                                        
TOPlist